17. Học phần “Giáo dục thể chất 2” không thể học trong học kỳ 2 này nhưng tại sao vẫn được tính vào học phí, và khi nào thì học phần này sẽ được sắp xếp học.

77

Đối với những mã lớp chưa học GDTC trong HKII năm học 2019-2020 thì sẽ học vào học kỳ tiếp theo và SV sẽ đóng học phí cho học phần Giáo dục thể chất vào học kỳ mà SV học học phần này.