17. Phần nộp bài KLTN, SV phải gửi kết quả sau khi thực hiện tra soát đạo văn đợt 2, nhà trường có thể hướng dẫn cụ thể về những quy trình và thủ tục cụ thể mà SV phải thực hiện ở đợt 2 ?

43

Cơ sở II đã có hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 4 của Hướng dẫn 1167/HD-CSII ngày 25/05/2020. Sinh viên đọc kỹ văn bản để thực hiện đúng.