17. SV phản ánh năm nay vừa viết THTTTN vừa làm bài thu hoạch NCKH cuối kỳ (phải chạy số liệu) nên có nhiều khó khăn. SV có nguyện vọng gia hạn thời gian nộp bài chính thức KLTN/THTTTN

76

– Theo Quy chế, SV không thực hiện KLTN thì phải học học phần Phương pháp NCKH và viết THTTN. Nhà trường đã áp dụng quy chế này từ năm 2011 (Quyết định số 1660/QĐ-ĐHNT ngày 01/12/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT) chứ không phải bắt đầu áp dụng từ năm nay. SV cần bố trí thời gian khoa học cho các nhiệm vụ phải hoàn thành.

– Ngày 15/04/2020 CSII đã ban hành Thông báo số 776/TB-CSII về cho phép SV lùi thời gian nộp bài KLTN, THTTTN học kỳ 2 năm học 2019 – 2020