18. Đề tài cho báo cáo thực tập giữa khoá có giới hạn trong chuyên ngành của sinh viên hay không ?

114

Cơ sở II đã có hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn 1167/HD-CSII ngày 25/05/2020. Sinh viên đọc kỹ văn bản để thực hiện đúng.