18. Lắp đặt thêm các máy quay vì vấn đề mất cắp xảy ra rất thường xuyên, đặc biệt là ở khu vực tầng 4

58

Trả lời:

Hiện tại Cơ sở II đã trang bị đầy đủ hệ thống máy quay theo quy định. Sinh viên chủ động trong việc bảo quản tài sản cá nhân để tránh tình trạng mất cắp.