18. Thông tin chi tiết về việc đóng học phí và chính sách hỗ trợ học phí HK2 của CSII. Việc trường hỗ trợ 5% là trừ thế nào? SV đang chờ tốt nghiệp có được áp dụng không?

60

– SV theo dõi thông báo trên website Quản lý đào tạo; Xem chi tiết học phí từng học phần/ học phí học kỳ trong trang cá nhân (nhập MSSV -> chọn Tab Xem học phí) để biết chi tiết số tiền học phí phải nộp.

– Việc hỗ trợ SV được thực hiện theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHNT-KHTC ngày 07/04/2020. Việc hỗ trợ học phí áp dụng cho những SV có phát sinh đóng học phí trong học kỳ 2 năm học 2019-2020. Tất cả các thông báo và quyết định về chính sách hỗ trợ học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020 đã được GVCN gửi email đến SV để biết và thực hiện.

– Ngày 13/04/2020 và 17/04/2020 Cơ sở II đã thực hiện thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của SV qua ngân hàng tiền hỗ trợ đối với SV hệ ĐH chính quy thuộc diện miễn 100% học phí; SV hệ chính quy đã nộp học phí học kỳ II năm học 2019-2020. SV theo dõi thông báo trên website Quản lý đào tạo, email thông báo về việc CSII đã chuyển khoản để kiểm tra số dư.

– Ngày 14/04/2020 Cơ sở II đã trừ trực tiếp tiền hỗ trợ vào số tiền học phí phải đóng phát sinh trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với SV hệ chính quy (bao gồm SV giảm 50% và 70% học phí, SV nhận hỗ trợ chi phí học tập) chưa nộp học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020.

SV xem chi tiết học phí từng học phần/ học phí học kỳ trong trang cá nhân (nhập MSSV -> chọn Tab Xem học phí) để kiểm tra số tiền học phí còn phải nộp sau khi đã được trừ tiền do Trường hỗ trợ.