19. Công việc thực hiện thủ công: Mượn/ trả sách thư viện; Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Sử dụng phần mềm để mượn/ trả sách online, sử dụng phần mềm đăng kí mượn sách, gia hạn thời gian mượn sách.

188

Trả lời:

Với những tài liệu bản cứng, người dùng nên đến thư viện chọn và mượn trực tiếp.

Cơ sở II đang nâng cấp phần mềm quản lý Thư viện ILIB lên phiên bản 8.6. Phiên bản này có chức năng đăng ký mượn sách trực tuyến và đến Thư viện để nhận sách đã đăng ký mượn. Phiên bản ILIB 8.6 cũng có chức năng đề xuất gia hạn trực tuyến.