19. Điều kiện của công ty như thế nào thì sinh viên được chọn thực tập?

219

Căn cứ vào Phụ lục 2 của Hướng dẫn 1167/HD-CSII ngày 25/05/2020 và mẫu biểu 13-SV kèm theo văn bản này, đơn vị lựa chọn để thực tập phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật và có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo của sinh viên. Sinh viên đọc kỹ văn bản để thực hiện đúng.