19. Thi kết thúc học phần Quân Sự sẽ được tổ chức như thế nào? (Có thi lý thuyết và thực hành như hồi cấp 3 không ạ?)

41

Căn cứ vào trả lời Trường Quân sự: Hình thức thi của học phần GDQP&AN là thi tự luận trên giấy và ra thao trường thực hành