19. Tỷ trọng điểm giữa kỳ dành cho báo cáo NCKH: nên tăng tỷ trọng điểm cho bài NCKH do bài NCKH đòi hỏi nhiều đầu tư, nỗ lực (tỷ trọng hiện tại là 15%).

114

Trả lời:

Tỷ trọng điểm cho đề tài nghiên cứu được thực hiện trong quá trình học do giảng viên giảng dạy quyết định phù hợp với đề cương môn học. Khi đưa ra yêu cầu và đánh giá, giảng viên đều có tính đến khối lượng kiến thức sinh viên đã tích lũy được, khả năng thực hiện của sinh viên, điều kiện giới hạn về thời gian và các yếu tố khác. Không chỉ là đề tài nghiên cứu mà tất cả các bài tập, bài kiểm tra,… với bất kỳ tỷ trọng điểm nào thì sinh viên cũng phải nỗ lực thì mới có kết quả tốt.