2. Đề xuất Cơ sở II có thêm nhiều buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

66

Cơ sở II đã thực hiện khảo sát nhu cầu về định hướng nghề nghiệp của sinh viên, căn cứ vào đó sẽ tổ chức các buổi tư vấn chuyên sâu theo đăng ký thực tế của sinh viên. Dự kiến sẽ tổ chức 02 buổi/tháng, 10 tháng/năm học. Khi có lịch cụ thể, Ban CTCT&SV sẽ thông báo chi tiết tới sinh viên thông qua Ban cán sự lớp, sinh viên chú ý cập nhật các thông báo của Nhà trường và đăng ký tham dự.