2. Điều kiện xét cho sinh viên viết Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp thực hiện mấy lần và khi nào?

604

Mỗi năm nhà trường xét điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp cho sinh viên 02 đợt:

Đợt 1: ở học kỳ 1 đầu tháng 09 hàng năm, đây là đợt xét điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp sớm cho những sinh viên học vượt.

Đợt 2: ở học kỳ 2 đầu tháng 01 hàng năm, đây là đợt xét điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp cho những sinh viên học theo chương trình đào tạo bình thường (không vượt). Điều kiện để sinh viên được viết KLTN là đã tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định của CTĐT; còn thiếu 1 hoặc 1 số học phần thuộc CTĐT nhưng không quá 3 tín chỉ thì sinh viên đi TTTN.

Lưu ý: Sinh viên chưa tốt nghiệp cùng khóa học, muốn được xét điều kiện Thực tập tốt nghiệp cùng với khóa sau phải làm đơn nộp cho Chuyên viên phụ trách Khóa của Ban QLĐT trước khi nhà trường tổ chức họp xét.