2. Thiếu nước uống trong mỗi lớp học, bình nước uống chung

129

Trả lời:

Cơ sở II đã trang bị hệ thống nước uống từ lầu 01 đến lầu 04 toàn nhà A.

Cơ sở II đã thông báo đến viên chức, sinh viên theo Thông báo số 1059/TB-CSII ngày 15/5/2020.