20. Các nhiệm vụ trong quá trình học: nên có thời gian riêng cho từng nhiệm vụ (làm dự án NCKH, làm bài thi giữa kỳ). CVHT thông tin thêm về ý kiến của SV: Báo cáo nghiên cứu khoa học cần nộp trước khi môn học kết thúc để xác định điểm quá trình. Thời gian làm báo cáo NCKH tương đối ngắn. Sinh viên gặp khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ cùng lúc.

118

Trả lời:

Các nhiệm vụ trong quá trình học và đề tài nghiên cứu được thực hiện trong quá trình học do giảng viên giảng dạy quyết định phù hợp với đề cương môn học, khối lượng kiến thức sinh viên đã tích lũy được, khả năng thực hiện của sinh viên, điều kiện giới hạn về thời gian và các yếu tố khác. Sinh viên cần phải nỗ lực nâng cao năng lực chuyên môn và rèn luyện khả năng làm việc đa nhiệm để đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong quá trình học theo Kế hoạch số 2927/KH-CSII ngày 15/10/2020 là kết quả ban đầu. Sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện thêm đề tài sau và nộp lại bản mới thay thế bản cũ theo thời hạn thu đề tài của cuộc thi