20. Đề xuất có biện pháp hành chính thay thế cho thông báo SV khi nộp giấy hoãn nộp học phí phải nộp trực tiếp bản cứng về A006.

46

Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID 19, SV có thể gửi trước bản SCAN/ File ảnh đơn xin hoãn nộp học phí qua email của GVCN để tổng hợp và xin ý kiến phê duyệt của Giám đốc CSII. Ngay sau khi có lịch học tập trung, SV phải nộp bổ sung bảng cứng (có chữ ký và ghi rõ họ tên) cho GVCN để lưu hồ sơ.