20. Một số SV muốn được đến thư viện đọc tài liệu, mượn tài liệu phục vụ học tập trong giai đoạn trường không tổ chức học tập trung tại trường

142

Trả lời:

Căn cứ Thông báo số 3329/TB-CSII ngày 24/9/21 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 04/10/2021 và Thông báo số 3397/TB-CSII ngày 04/10/2021 về các công tác Đội bảo vệ triển khai thực hiện để kiểm soát ra, vào Cơ sở II của Ban Giám đốc Cơ sở II, Ban Thư viện xin được phản hồi như sau:

Mượn tài liệu: sinh viên tra cứu thông tin qua trang Tra cứu trực tuyến http://thuvien.cs2.ftu.edu.vn:88/pages/opac/default.aspx
chọn tài liệu cần, nhắn trên fanpage của Thư viện (https://www.facebook.com/thuvien.CS2) hoặc gửi email (tv.cs2@ftu.edu.vn) về nhu cầu mượn sách với các thông tin sau:

– Họ tên sv:

– Mã số sv:…. khoá/lớp:…

– Tên tài liệu cần mượn:..(link sách đã tra cứu)

Ban Thư viện sẽ hẹn ngày, giờ sinh viên đến trường nhận sách nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quy định của CSII, cụ thể: thư viện viên sẽ đem sách xuống cổng giao cho sv, sv ký nhận vào sổ.

Trả tài liệu: tương tự cách mượn sách ở trên.

SV đến Thư viện đọc tài liệu: tạm thời chưa thể phục vụ. Ban Thư viện sẽ thông tin ngay đến sinh viên trên Fanpage, thông qua giáo viên chủ nhiệm khi có thông báo mới.
Fanpage: https://www.facebook.com/thuvien.CS2

Email: tv.cs2@ftu.edu.vn