20. Nếu thực tập từ hiện tại (trước thời gian bắt đầu) sinh viên có được tính thời gian đó không ?

80

Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động liên hệ trước với đơn vị thực tập. Thời gian thực tập sẽ tính theo kế hoạch thực tập của nhà trường.