21. Đề xuất Ban CTCTSV gửi thông báo cho sinh viên sớm, trước thời hạn ít nhất 1 ngày.

96

Trả lời:

Ban CTCT&SV sẽ tiếp thu đề xuất của sinh viên (trừ các trường hợp phát sinh thật sự khẩn cấp hoặc theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền).