21. Kính mong nhà trường xem xét xếp các môn thi tách ngày ra để sinh viên có thời gian ôn tập hiệu quả, ví dụ lịch thi tiếng Anh 5 và tiếng Anh 6 K57.

69

Theo Quy định, thời gian dành cho ôn thi kết thúc học phần ít nhất ⅔ ngày cho 1 tín chỉ nên Cơ sở II đã thực hiện việc xếp lịch thi đúng với quy định.

– Theo lịch thi Cơ sở II đã sắp xếp, từ ngày kết thúc môn Tiếng Anh 5 và Tiếng Anh 6 đến ngày thi sinh viên đã có thời gian 04 tuần để ôn tập.