21. Thời gian thực tập là bao lâu, do trường hay do sinh viên quyết định ?

732

Theo Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018, thời gian thực tập giữa khóa là 5 tuần, thời gian thực tập tốt nghiệp là 10 tuần