22. HKII năm học 2020–2021, lớp K57CLC5 đề xuất điều chỉnh TKB học vào ngày 3,5,7 hoặc học tất cả các buổi sáng để sắp xếp thời gian thực tập.

73

Ban QLĐT ghi nhận góp ý của sinh viên vBan QLĐT ghi nhận góp ý của sinh viên và sẽ sắp xếp theo sự đề xuất của lớp.à sẽ sắp xếp theo sự đề xuất của lớp.