22. HKII năm học 2020–2021, lớp K57CLC5 đề xuất điều chỉnh TKB học vào ngày 3,5,7 hoặc học tất cả các buổi sáng để sắp xếp thời gian thực tập.

9

Ban QLĐT ghi nhận góp ý của sinh viên vBan QLĐT ghi nhận góp ý của sinh viên và sẽ sắp xếp theo sự đề xuất của lớp.à sẽ sắp xếp theo sự đề xuất của lớp.