22. Sinh viên có thể tham khảo danh sách các công ty thực tập do Trường giới thiệu cho sinh viên ở đâu ?

64

– Cơ sở II đã ký kết MOU với 30 doanh nghiệp với gần 100 vị trí công việc khác nhau nhằm tạo cơ hội thực tập, tham quan thực tế cho sinh viên. Số lượng và vị trí tuyển dụng cụ thể tuỳ thuộc điều kiện hàng năm của doanh nghiệp.

– Mạng lưới quan hệ doanh nghiệp của CSII vẫn đang tiếp tục được mở rộng. Danh sách các doanh nghiệp đã ký kết, sinh viên có thể tham khảo tại website CSII, mục Đối tác → Mạng lưới đối tác.

– Căn cứ Hướng dẫn số 3774/HD-CSII ngày 31/12/2020 về việc triển khai các hoạt động cộng đồng và hợp tác doanh nghiệp:

02 tuần sau khi nhận được kế hoạch thực hiện học phần TTGK và học phần tốt nghiệp từ Ban QLĐT, Ban TT&QHĐN sẽ gửi Email kèm Link tổng hợp danh sách các công ty tiếp nhận thực tập sinh đến GVCN các khóa lớp để email thông báo cho SV đăng ký doanh nghiệp kiến tập, thực tập và thực hiện KLTN (nếu có nhu cầu).

Đồng thời, Ban TT&QHĐN thường xuyên đăng các Thông báo tuyển dụng thực tập sinh của doanh nghiệp trên website CSII: mục Sinh viên → Thực tập & việc làm để SV tham khảo.