23. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên CLC: đề nghị gia hạn thời gian làm dự án NCKH (kéo dài ít nhất 2 tháng).

91

Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong quá trình học theo Kế hoạch số 2927/KH-CSII ngày 15/10/2020 là kết quả ban đầu. Sinh viên có thể tiếp tục hoàn thiện thêm đề tài sau và nộp lại bản mới thay thế bản cũ theo thời hạn thu đề tài của cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Căn cứ theo Kế hoạch số 3382/KH-CSII ngày 01/12/2020 về tổ chức cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2021 tại Cơ sở II, Ban QLKH-HTQT sẽ thu đề tài chậm nhất 29/4/2021.