23. Sinh viên hỏi về vấn đề học phí của học phần ngoại ngữ. Cụ thể học phần ngoại ngữ dành cho các bạn đã có bằng IELTS chỉ bao gồm 18 giờ học trên lớp và còn lại là giờ tự học ở nhà dựa trên giáo trình và phần mềm được nhà trường cung cấp. Tuy nhiên trong đợt học vừa qua, do việc học được tổ chức online nên các bạn không tiếp cận được giáo trình cũng như phần mềm và như vậy sinh viên chỉ có 18h học trên lớp.

106

Trả lời:

Trường hợp sinh viên chưa nhận được tài liệu, giáo trình môn học sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên giảng dạy để được hỗ trợ.