24. Đề tài báo cáo TTTN có cần liên quan đến hình thái công ty không ?

62

Các quy định và hướng dẫn hiện hành không có quy định cụ thể về hình thái công ty khi sinh viên thực tập tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc đảm bảo yêu cầu tên đề tài và yêu cầu về chuyên môn (số liệu, quy mô hoạt động,…) có thể liên quan đến sự phù hợp của hình thái công ty. Sinh viên có thể đặt câu hỏi để được giải đáp trong buổi phổ biến chung về TTTN hoặc trao đổi trực tiếp với giảng viên hướng dẫn.