24. Học phần “Ngoại ngữ 4” thay đổi tỉ trọng điểm có phần chưa hợp lí. SV kiến nghị giữ nguyên như trước

95

Trả lời:

Cơ sở II thực hiện theo Đề cương môn học được Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành tại trụ sở chính phê duyệt. Cơ sở II ghi nhận ý kiến góp ý của SV để góp ý với Khoa chuyên môn hoàn thiện đề cương môn học.