24. Thời gian dành cho 01 học phần nên kéo dài thời gian học theo hướng một tuần học từ 01 đến 02 buổi, mỗi buổi 03 tiết để sinh viên có thời gian đọc bài, tự học, tự nghiên cứu.

83

Lịch học hiện tại của sinh viên phù hợp với Kế hoạch năm học do Nhà trường ban hành và các điều kiện thực tế của Cơ sở II đảm bảo cho SV hoàn thành chương trình đào tạo trong 3,5 năm đối với sinh viên học vượt và 4 năm đối với sinh viên học đúng tiến độ.