25. Hồ sơ xin thực tập bao gồm những gì? Sinh viên có thể đi thực tập trước từ tháng 04 không ?

78

Để sinh viên liên hệ đơn vị thực tập, GVCN sẽ phát cho sinh viên giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên.

Sinh viên có thể thực tập trước thời hạn học phần TTGK bắt đầu, tuy nhiên trong thời gian dành cho học phần TTGK, SV phải đảm bảo vẫn đang thực tập và viết báo cáo kiến tập theo như kế hoạch của Nhà trường.

Lịch TTGK năm học 2020-2021: Từ 05/7/2021 – 08/8/2021.