25. Học online ảnh hưởng đến điểm rèn luyện, xem xét các hoạt động cộng điểm rèn luyện để đảm bảo lợi ích sinh viên

68

Hiện tại, sinh viên tham gia các hoạt động trực tuyến vẫn được tính điểm rèn luyện như các hoạt động trực tiếp, do vậy nếu sinh viên tích cực tham gia các hoạt động trực tuyến do các đơn vị, Đoàn TN, Hội SV, các CLB-Đội-Nhóm tổ chức thì vẫn bảo đảm được cộng điểm rèn luyện sinh viên. Ngoài ra, Cơ sở II đã ban hành Hướng dẫn số 3904/HD-CSII ngày 12/11/2021 về việc sinh viên tham gia truyền thông, lan tỏa giá trị các hoạt động tại Cơ sở II nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được cộng điểm khi tham gia truyền thông, lan tỏa các công tác, hoạt động, sự kiện của Cơ sở II.