26. Em đọc trong thông báo thực hiện HPTN của cơ sở Hà Nội có thấy rằng trong các văn bản mới nhất có quy định rằng SV làm KLTN được học cải thiện không quá 3 tín chỉ, vậy tại sao CS2 không cho phép SV cải thiện khi đang làm khoá luận ạ?. Nguồn: http://qldt.ftu.edu.vn/th%C3%B4ng-tin-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-ttgk/k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p/1318-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-h%E1%BB%8Dc-ph%E1%BA%A7n-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-v%C3%A0-x%C3%A9t-t%E1%BB%91t-nghi%E1%BB%87p-%C4%91%E1%BB%A3t-2-n%C4%83m-2019.html

131

Trả lời:

Căn cứ vào Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT về Ban hành quy định về điều kiện thực hiện HPTN và viết KLTN, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐH Ngoại thương, sinh viên liên hệ Giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn cụ thể cho tường trường hợp, Cơ sở II sẽ thực hiện theo đúng quy định.