27. – Công việc thực hiện thủ công: Họp cố vấn học tập, GVCN – Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Họp online qua các phần mềm như MS Team, Zoom, Google Meet ?

61

Hiện tại Cơ sở II đã và đang ứng dụng các phần mềm MS Teams, Zoom, Google Meets trong việc giảng dạy và họp trực tuyến