27. Sinh viên đang học môn Ngoại ngữ 3 và muốn đăng ký Toán tài chính nhưng hai môn này bị trùng lịch học 2 ngày nên sinh viên không đăng ký được, vậy thì làm thế nào để sinh viên đăng ký được?

78

Hiện nay phần mềm đăng ký tín chỉ không cho phép sinh viên đăng ký 2 môn học có buổi học trùng nhau. Với trường hợp sinh viên đang phản ánh, sinh viên liên hệ GV phụ trách khóa tại Ban QLĐT để được hỗ trợ đăng ký tín chỉ, sinh viên chịu trách nhiệm về việc đăng ký trùng lịch và tham gia các buổi học để đủ điều kiện dự thi và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ việc đăng ký của mình.