28. Có được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nhật để miễn học phần tiếng Nhật không?

162

Trả lời:

Căn cứ các quy định hiện hành, Trường Đại học Ngoại thương chưa có quy định sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thay thế cho các học phần ngoại ngữ bắt buộc.