28. – Công việc thực hiện thủ công: Ký các giấy tờ bằng giấy – Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Chữ ký điện tử ?

62

Hiện tại đa số các cơ quan, đơn vị vẫn chưa công nhận tính pháp lý của các văn bản có chữ ký điện tử và yêu cầu văn bản phải có dấu đỏ. Tuy nhiên, Cơ sở II sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án ứng dụng chữ ký điện tử với Nhà trường khi phù hợp.