28. Sinh viên đã đăng ký đủ tín chỉ trong 1 học kỳ, muốn đăng ký thêm thì làm thế nào? Và có được không?

77

Sinh viên đã đăng ký đủ số lượng tín chỉ tối thiểu, có nguyện vọng đăng ký thêm môn học mà Trường có tổ chức giảng dạy với điều kiện lịch học các môn không trùng nhau thì sinh viên có thể đăng ký thêm. Sinh viên thực hiện thao tác đăng ký môn học trên website QLĐT trong thời gian mà Cơ sở II thông báo.