29. Cách tính điểm rèn luyện hiện hành gây bất lợi cho sinh viên so với cách tính của các học kỳ trước.

506

Hiện tại, Cơ sở II đang thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (KQRLSV) theo Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-ĐHNT ngày 16/08/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương) áp dụng từ HKI năm học 2021-2022. Căn cứ Quy định trên, Cơ sở II đã ban hành Hướng dẫn số 4169/HD-CSII ngày 13/12/2021 về công tác đánh giá KQRLSV theo Quyết định số 1939/QĐ-ĐHNT ngày 16/08/2021 tại Cơ sở II và Hướng dẫn 816/HD-CSII ngày 15/03/2022 về sử dụng phần mềm đánh giá KQRL dành cho SV (02 Hướng dẫn này đã được hợp nhất vào Hướng dẫn số 2105/HD-CSII ngày 01/07/2022 về triển khai công tác sinh viên tại CSII dành cho sinh viên, học viên cao học từ năm học 2022-2023).

Theo các Hướng dẫn trên, các mục 1.1, 3.1, 3.2, 4.2 và mục 5 của bảng tiêu chí đánh giá KQRLSV, SV phải tham gia hoạt động thì mới có điểm rèn luyện, SV không tham gia hoạt động thì sẽ không có điểm. Như vậy cách tính điểm này hoàn toàn công bằng và điểm rèn luyện được đánh giá dựa trên ý thức tham gia học tập; chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong Nhà trường; tham gia các hoạt động và công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, các câu lạc bộ trong Nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập rèn luyện.

SV có KQRLSV thấp là do không tham gia hoạt động, do đó SV nên chủ động tham gia các hoạt động của các đơn vị tại Cơ sở II cũng như của Nhà trường tổ chức để đạt điểm rèn luyện tốt hơn.