29. Sinh viên có thắc mắc vì sao các giờ học ngoại ngữ với giảng viên nước ngoài trong học kỳ II năm học 2020 – 2021 bị thay bằng giờ của giảng viên Việt Nam

114

Trả lời:

Theo Phân công giảng dạy số 15/BMTA-CSII ngày 14/1/2021, lớp K58CLC6 học Tiếng Anh với giảng viên nước ngoài vào thứ 5, 5 buổi, từ ngày 25/2/2021 đến 25/3/2021. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 nên từ 25/2 đến 8/3/2021 tất cả các lớp phải học online theo thông báo của nhà trường. Để đảm bảo quyền lợi cho sinh viên được học trực tiếp với giảng viên nước ngoài, Bộ môn Tiếng Anh đã đề xuất lùi lịch học với giảng viên nước ngoài đến 09/3/2021 và kéo dài đến 26/3/2021. Ngày 08/3/2021, Cơ sở II đã ký Thông báo số 661/TB-CSII về thời khóa biểu của giảng viên nước ngoài đối với các lớp NN4 (điều chỉnh), Ban QLĐT đã chuyển cho các đơn vị liên quan (Ban TTTV, BMTA), GVCN và sinh viên các lớp để thực hiện. Theo thông báo này, lớp K58CLC6 học với giảng viên nước ngoài vào các ngày 16/3 (3 tiết), 18/3 (3 tiết), 22/3 (3 tiết) và 26/3/2021 (6 tiết). Đến thời điểm kết thúc khoá, giảng viên nước ngoài đều đã hoàn thành đủ 5 buổi giảng (15 tiết) theo quy định.