3. Em là sinh viên lớp CLC K58. Sắp tới em đi học quốc phòng, em muốn hỏi là học phí ANQP của hệ CLC là bao nhiêu. Em xin cảm ơn thầy cô

90

Căn cứ vào Quyết định số 1662/QĐ-ĐHNT/KHTC ngày 18/07/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về quy định mức học phí năm học 2019-2020, mức học phí học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh là 475.000 đồng/tín chỉ (chung cho cả chương trình CLC và đại trà)

Do vậy, học phí môn GDQPAN của sinh viên K58 là: 8 tín chỉ x 475.000 đồng/tín chỉ = 3.800.000 đồng.