3. Em thấy khi thầy cô và nhà trường quyết định lập ra kênh này thì nên tôn trọng ý kiến đóng góp của sinh viên. Đồng thời giải quyết cho sinh viên một cách nhanh chóng và kịp thời

90

Trả lời:

Việc tiếp nhận ý kiến của SV được triển khai theo Hướng dẫn số 2695/HD-CSII ngày 09/12/2019 và các câu trả lời được cập nhật hàng ngày trên mục Phản hồi. Sinh viên lưu ý theo dõi để cập nhật.