3. Không tham gia bảo hiểm y tế thì sinh viên bị xử lý thế nào?

151

Việc không tham gia bảo hiểm y tế là vi phạm quy định của Nhà nước nên sinh viên phải đăng ký mua bổ sung. Ngoài ra sinh viên sẽ bị xem xét trừ điểm rèn luyện và Nhà trường sẽ thông báo với gia đình để phối hợp thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Nhà nước