3. Mong nhà trường có thể sắp xếp thời khóa biểu hợp lý hơn để tiện cho sinh viên ở nhà xa đỡ tốn mất thời gian và chi phí đi lại và gửi xe…

80

Trước học kỳ mới, Cơ sở II có thông báo và tổ chức cho sinh viên đăng ký tín chỉ học kỳ online trên Website Quản lý Đào tạo. sinh viên căn cứ điều kiện thực tế của cá nhân để lựa chọn thời khóa biểu và đăng ký tín chỉ học kỳ một cách phù hợp và thuận lợi nhất về thời gian của mình.