3. Nếu không nộp học phí hoặc đóng học phí muộn thì sinh viên bị xử lý thế nào?

191

Nếu không đóng học phí hoặc đóng học phí muộn sinh viên sẽ không được đăng ký tín chỉ cho học kỳ tiếp theo, đồng thời, sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định của Nhà trường