3. Sinh viên có nguyện vọng học ngoại ngữ 2 sẽ đăng ký bằng hình thức nào?

111

Trả lời:

Sinh viên đăng ký bằng cách nộp đơn đăng ký tín chỉ cho GVCN tại Ban QLĐT