3. Sinh viên đăng ký tín chỉ như thế nào?

253

Bắt đầu từ năm học thứ 2, sinh viên sẽ tự đăng ký tín chỉ như sau:

Bước 1: Đầu mỗi học kỳ, sinh viên vào trang web đào tạo http://119.15.191.52/ hoặc truy cập thông qua website của Cơ sở II: http://www.cs2.ftu.edu.vn để tham khảo lịch trình học dự kiến gồm dự kiến quy mô và số lớp học phần sẽ mở, danh sách các học phần bắt buộc và tự chọn dự kiến sẽ giảng dạy, đề cương chi tiết và điều kiện tiên quyết để được đăng ký học cho từng học phần dự kiến, dự kiến lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các học.

Bước 2: Sinh viên truy cập vào tài khoản của mình để đăng ký trên cơ sở thời khoá biểu chung của Trường, tiến trình học của chuyên ngành đang theo học và tuỳ theo khả năng, điều kiện học tập của mình.