3. Sinh viên nào được viết khóa luận tốt nghiệp và sinh viên nào thực tập tốt nghiệp?

150

Sinh viên được đăng ký viết Khóa luận tốt nghiệp khi có điểm trung bình chung tích lũy của toàn bộ các học phần trong chương trình đào tạo (trừ học phần tốt nghiệp) đạt từ 7,5 trở lên (theo thang điểm 10).

Những sinh viên đã hoàn thành tất cả các môn học có điểm dưới 7,5 điểm sẽ thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ) và học thêm học phần Phương pháp và thực hành nghiên cứu khoa học (3 tín chỉ).

Ghi chú: Những sinh viên đủ điều kiện viết Khóa luận tốt nghiệp nhưng muốn chuyển sang thực tập tốt nghiệp thì làm đơn xin chuyển và nộp cho chuyên viên phụ trách khóa tại Ban QLĐT.