3. Sớm có Gmail dành cho sinh viên.

80

Trả lời:

Nhà trường đã cấp email cho toàn thể sinh viên từ ngày 14/02/2020, Nhà trường chỉ giao dịch với sinh viên qua email này.