30. Cho em hỏi mối quan hệ giữa ĐRL và xếp loại sinh viên ạ. Ví dụ như GPA giỏi, ĐRL khá thì có bị xếp loại sinh viên khá không ạ?

80

Sinh viên tham khảo kỹ các quy định sau để hiểu về mối quan hệ giữa kết quả rèn luyện và xếp loại sinh viên:

– Mục 2.1 – Danh hiệu thi đua cá nhân, Điều 10, Quy định công tác sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 2870/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017) (vui lòng xem tại link: https://tinyurl.com/QD1939)

– Điều 13 – Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên, Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939/QĐ-ĐHNT ngày 16/08/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương) (vui lòng xem tại link: https://tinyurl.com/2870QD-DHNT).