30. Công việc thực hiện thủ công: Làm bài tập, nộp bài tập, kiểm tra, thi cử. Đề xuất phần mềm, công cụ online thay thế: Thực hiện online qua MS Team, Zoom, Google Meet, zalo, Công cụ quét thẻ SV, QR code…

137

Trả lời:

Việc làm và nộp bài tập/ bài kiểm tra có thể được thực hiện qua hệ thống MS Teams, tất cả giảng viên và sinh viên đều đã được cấp tài khoản