31. Sinh viên xin thông tin về cách thức vay vốn

181

Sinh viên có nhu cầu vay vốn vui lòng xem hướng dẫn về chương trình vay vốn của Quỹ học bổng FTU-MABUCHI dành cho sinh viên của Cơ sở II tại link thông báo dưới đây: http://cs2.ftu.edu.vn/nguoi-hoc/thong-bao-ve-chuong-trinh-cho-vay-khong-lai-suat-nam-2021-cua-quy-hoc-bong-ftu-mabuchi-danh-cho-sinh-vien-co-so-ii/