32. Thiết bị phòng học kém (bút viết bảng thường xuyên hết mực…)

126

Trả lời:

– Vào mỗi lần phát thiết bị Cơ sở II phát ít nhất 01 bút mới để đảm bảo phục vụ. Trường hợp làm bài tập nhóm hoặc các hoạt động cần sử dụng nhiều bút lông cùng lúc, người học đề xuất bổ sung thêm để đảm bảo công tác học tập, giảng dạy.

– Cơ sở II sẽ chuẩn bị bảng trắng nhỏ tại phòng mượn thiết bị để sinh viên kiểm tra các bút trước khi rời khỏi phòng mượn thiết bị.